Zesen­zestig provin­ciale fracties willen groene besteding Europese land­bouw­gelden


8 december 2021

"Help de boeren om uit de ratrace naar intensivering te stappen.” Op initiatief van de Noord-Hollandse fracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks, roepen 214 provinciale Statenleden de Tweede Kamer en minister Schouten van landbouw op met een ambitieus plan te komen voor de besteding van 800 miljoen Europese gelden per jaar voor de Nederlandse landbouw. De Universiteit van Wageningen berekende dat minstens 30% besteed moet worden aan verduurzaming om een toekomstbestendige landbouw te realiseren. Vandaag praat de Tweede Kamer hierover.

Onlangs publiceerden de provinciale bestuurders met de landbouwportefeuille een compromis zonder afstemming met de Provinciale Staten. Daarmee zetten ze in op aanzienlijk lagere ambities. Volksvertegenwoordigers van 66 provinciale fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, Partij van de Arbeid, SP, ChristenUnie, DENK, Partij voor het Noorden, Lokaal Brabant en 50PLUS nemen hier afstand van en pleiten in een brief aan de minister en de Tweede Kamer voor een groener plan.

Landbouwdoelen EU te laag

Ondanks protest van honderdduizenden burgers, natuur- en milieuorganisaties en groene boeren uit heel Europa, is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de EU onvoldoende ambitieus. Volgens experts is het te weinig om verlies aan biodiversiteit en ineenstorten van ecosystemen, de twee grootste bedreigingen voor de mensheid, tegen te gaan. Bovendien sluit het GLB niet aan bij andere Europese duurzaamheidsambities, zoals de Europese Green Deal en de Boer-tot-bord-strategie. Lidstaten hebben de mogelijkheid een groenere invulling te geven aan de besteding van de GLB-subsidies via het Nationaal Strategisch Plan (NSP). De oproep van natuur- en milieuorganisaties en groene boeren zoals Caring Farmers is hiervan gebruik te maken.

Ambitieus Nationaal Strategisch Plan

Het NSP gaat over de besteding van de 800 miljoen euro per jaar. Het grootste deel gaat naar inkomenssteun voor boeren, een kleiner deel wordt ingezet voor een groener plattelandsbeleid, verduurzaming en agrarisch natuurbeheer. Onvoldoende om een groot gunstig effect op klimaat en biodiversiteit te hebben, zo berekende Wageningen University & Research. Ten minste 30% uit de pot voor inkomenssteun zou nu al moeten worden overgeheveld naar groener plattelandsbeleid om dit effect wel te realiseren. Die miljoenen kunnen onder andere worden ingezet om boeren te compenseren voor vernatting van veenweidegebieden (tegen CO2-uitstoot), extensivering –minder dieren per hectare- of bufferzones met biologische landbouw rondom natuurgebieden. Daardoor vermindert de neerslag van stikstof, bestrijdingsmiddelen en meststoffen op kwetsbare natuur.

Oproep van meer 66 provinciale fracties

Provinciale bestuurders wilden slechts 15% overhevelen naar groener plattelandsbeleid. In het vorige week gepubliceerde concept-NSP stelt de minister voor dit percentage geleidelijk op te laten lopen naar 30% in 2027. Op initiatief van GroenLinks en Partij voor de Dieren in Noord-Holland is er nu de oproep voor een directe overheveling van ten minste 30% naar het groenere plattelandsbeleid met regionale vergoedingen. “Daarmee helpen wij natuur, milieu, dieren en gezondheid. En we helpen boeren die vastlopen in de ratrace naar intensivering en schaalvergroting om stappen te zetten naar een gezonde toekomst voor hun bedrijf met waardering vanuit de samenleving.” 66 fracties en 214 Statenleden uit alle twaalf provincies steunen de oproep.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil Euregiotuinen sparen

Terwijl er nog 727 ha nieuwe natuur gevonden moet worden in Zeeland wordt een aantrekkelijk en natuurlijk stiltegebied met ee...

Lees verder

Aandacht vragen voor ecologisch bermbeheer

Het Waterschap Scheldestromen beheert vele kilometers wegberm in Zeeland. Helaas wordt maar een zeer klein deel daarvan, zo'n...

Lees verder