Zwem­advies Wester­schelde


20 mei 2022

PvZ, 50plus, GL, SP, PRO, PvdD - Motie Zwemadvies Westerschelde - VERWORPEN

Motie Zwemadvies Westerschelde

Indieners: Trees Janssens, Partij voor de Dieren, Willem Willem-se, Statenlid 50PLUS, Maaike Walraven, Statenlid Groen Links, Bertie Steur, Statenlid Partij voor Zeeland

Agendapunt 10 Moties niet behorende bij een agendapunt
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 20 mei 2022 ter behandeling van bovenvermeldagendapunt,

Constaterende dat:

 • Op 5 april 2022 GS rekening hield met een mogelijk zwemverbod voor het komende
  zwemseizoen voor de gehele Westerschelde vanwege PFAS in het water;
 • GS op 10 mei 2022 een persbericht uit liet gaan “Geen gezondheidsrisico’s door PFAS bij
  zwemwaterlocaties in de Westerschelde”;
 • Provincie Zeeland een positief zwemadvies heeft gegeven voor zwemmen in de
  Westerschelde op basis van een rapport dat het RIVM heeft opgesteld in opdracht van
  Rijkswaterstaat;
 • Nu blijkt dat de meetgegevens van één van de twee controlepunten, namelijk het
  meetpunt bij Waarde, dateren uit 2020 en de monsters bovendien 9 dagen achter
  elkaar zijn genomen in de maand november.
 • Er geen andere en geen actuele meetgegevens zijn van de zwemwaterkwaliteit in de
  Westerschelde dan bij Schaar van den Ouden Doel;

Overwegende dat:

 • Gezondheidsrisico’s ten gevolge van PFAS vervuiling moeten worden voorkomen;
 • Actuele meetgegevens waarop het positieve zwemadvies is gebaseerd afkomstig zijn
  van één locatie: Schaar van den Ouden Doel;
 • Vanwege het ontbreken van meetgegevens van andere locaties in de Westerschelde
  geen uitsluitsel kan worden gegeven over gezondheidsrisico’s van zwemmen in de
  Westerschelde op de diverse zwemlocaties;
 • De conclusie van het RIVM gebaseerd is op erg weinig gegevens zoals ook te lezen is in
  het wetenschappelijke rapport uit 2021 van Universiteit Utrecht*;
 • Het RIVM aangeeft dat het gebruik van de meetgegevens van het meetpunt bij Waarde
  uit 2020 een risico inhoudt omdat onduidelijk is of de gemeten concentraties
  representatief zijn voor wat gedurende het gehele jaar verwacht kan worden;

Verzoeken het College:

 • Per direct nieuwe metingen te laten uitvoeren teneinde een geactualiseerd zwemadvies
  te kunnen geven over zwemmen in de Westerschelde op de diverse locaties;
 • Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn te beoordelen of het zwemadvies moet
  worden herzien.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Partij voor de Dieren.
Willem Willemse, Statenlid 50PLUS.
Maaike Walraven, Statenlid Groen Links.
Bertie Steur, Statenlid Partij voor Zeeland


Status

Verworpen

Voor

PvZ, 50plus, GL, SP, PRO, PvdD

Tegen

Lijst Bosch, CDA, SGP, VVD, PvdA, PVV, FvD, CU, D66

Lees onze andere moties

Sanctiebeleid havens voor Russische Schepen (tweede herziening)

Lees verder

Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer