Veehou­derij en gezondheid omwo­nenden (VGO)


24 juni 2022

PvdD, GL, PvdA -Veehouderij en gezondheid omwonenden -VERWORPEN

Motie Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

Indieners: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren, Maaike Walraven-Janssen, Statenlid GroenLinks, Marion Lippens-de Reu, Statenlid Partij van de Arbeid.

Provinciale Statenvergadering 24 juni 2022

Agendapunt 8.1 Jaarstukken 2021 en Voorjaarsnota 2022

=========================================================================

Toelichting:

Op 22 februari ontvingen Gedeputeerde Staten van Zeeland een brief van het Ministerie van LNV met het verzoek om in afwachting van de verdere resultaten van de VGOonderzoeken een moratorium in te stellen op uitbreiding en/of nieuwvestiging van geitenhouderijen in Zeeland. GS heeft in haar antwoord aan de Minister aangegeven dat PS op 11 november 2021 naar aanleiding van de in voorbereiding zijnde Omgevingsverordening tegen de invoering van een geitenstop heeft gestemd.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 24 juni 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Het aantal geiten in Zeeland in de afgelopen 10 jaar met 800% is toegenomen;
 • Het aantal geiten naar verwachting zeer sterk kan oplopen indien de Provincie toestaat dat bestaande of gestopte intensieve dierhouderijen, zoals bijvoorbeeld voormalige nertsenfarms of varkenshouderijen overschakelen op geiten;
 • Er geen provinciaal beleid is ten aanzien van het (tegengaan van) intensief en grootschalig houden van geiten;
 • Zonder dit beleid het voor een gemeente onmogelijk is om een aanvraag voor het grootschalig houden van geiten tegen te houden op plekken waar reeds een bestemming intensieve veehouderij is gesitueerd;
 • De geitenhouderij, in tegenstelling tot andere sectoren van dierhouderij, niet begrensd wordt door een stelsel van productierechten;
 • De reeds ingevoerde geitenstop in 8 andere provincies, waaronder NoordBrabant, tot gevolg kan hebben dat er een waterbedeffect ontstaat waardoorextra veel geitenhouderijen zich in Zeeland vestigen dan wel hun bedrijfuitbreiden naar locaties in Zeeland;
 • De aanpak van de uitstoot van te grote hoeveelheden stikstof het risico op waterbedeffect mogelijk versterkt;
 • Uit onderzoek door het RIVM naar de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van veehouderijbedrijven bleek dat er relatief veel longontstekingen voorkomen bij omwonenden van geitenhouderijen:
 • Terwijl het RIVM spreekt van een mogelijke nieuwe zoönose uit de geitenhouderij, waardoor 1,7 miljoen mensen een sterk verhoogd risico lopen op longontsteking, de sector explosief is doorgegroeid;
 • De geitenhouderij een bedreiging vormt voor de volksgezondheid in verband met Q-Koorts en longontsteking;
 • De geitenhouderij een aanslag is op het milieu en een toename van uitstoot van CO2 en ammoniak (stikstof) tot gevolg heeft;


Overwegende dat:

 • Gezondheids-, milieu- en stikstofproblemen te verwachten zijn door de toename van het aantal geiten in Zeeland;
 • Een nieuwe uitbraak van Q-koorts zoals in 2008-2009 moet worden voorkomen;
 • De toename van het aantal gehouden geiten in Zeeland gestopt kan worden door de invoering van een Geitenstop door Provincie Zeeland;
 • Gezien de problemen met te hoge uitstoot van stikstof in heel Nederland het van groot belang is dat geitenhouderijen uit ander provincies zich niet gaan verplaatsen of uitbreiden naar Zeeland;

Zijn van mening dat:

 • De volksgezondheid van inwoners van Zeeland beschermd dient te worden door het terugdringen van de blootstelling aan mogelijke uitbraken van ziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen;
 • Het voorzorgsprincipe ter bescherming van de volksgezondheid van toepassing is en een geitenstop ingesteld dient te worden;
 • Verplaatsing, nieuwvestiging of uitbreiding van dierhouderijen in het licht van de aanpak van stikstof ongewenst is;


Verzoeken het college van GS:

 • Het verzoek van het Ministerie van LNV in te willigen en een geitenstop in te voeren.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50plus, GL, SP, D66, PvdA

Tegen

CDA, Fractie Koevoets, PVV Bosch, PvZ, PRO, FvD, CU, SGP, VVD