Zero Emissie Tolvrij


16 december 2022

SP, PvdD - Motie Zero Emissie Tolvrij- VERWORPEN

Indiener: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

Provinciale Statenvergadering 16 december 2022
Agendapunt 8.2 Statenvoorstel Bouwstenen RES 2.0

=======================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 16 december 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • In de tekst van Bouwsteen Mobiliteit (pagina 13) is opgenomen dat: De RES 2.0 focust op een efficiënte en effectieve invoering van Zero Emissie mobiliteit in brede zin, ook logistiek;
  • Meer nadruk komt op hoe (semi)publieke partijen zelf het goede voorbeeld kunnen geven, door duurzaam te rijden, in te kopen en aan te besteden.

Overwegende dat:

  • Bedrijven en instellingen vaak wel de wil hebben om over te stappen op Zero Emissie vervoer, maar hiervoor wel een financiële drempel over moeten;
  • De minister, op aangeven van de Tweede Kamer heeft toegezegd de Westerscheldetunnel tolvrij te maken per 2025 voor personenvervoer maar niet voor transport en logistiek van goederen;
  • (Transport)bedrijven geholpen zouden zijn met een financiële prikkel om over te stappen op Zero Emissie transportmiddelen;
  • (Transport)bedrijven die de Westerscheldetunnel frequent passeren de investering in Zero Emissie transportmiddelen sneller kunnen terugverdienen indien het toltarief voor Zero Emissie transport op 0 gesteld wordt;
  • Via de reeds bestaande T-tag de tarieven te allen tijden kunnen worden aangepast zonder dat daar technische investeringen voor nodig zijn aan de kant van NV de Westerscheldetunnel;
  • De Provincie als publieke partij het goede voorbeeld kan geven door in ieder geval te onderzoeken wat het bedrijfseconomische effect is van het invoeren van een 0-tarief op emissievrij bedrijfsmatig transport door de Westerscheldetunnel per 2025 of eerder.

Verzoeken het college van GS:

  • Te onderzoeken wat het effect zou zijn van het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel voor alle Zero Emissie vervoer als aanvulling op de reeds aangenomen TK motie Westerscheldetunnel Tolvrij voor personenvervoer.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

SP, PvdD

Tegen

Fractie van Hoecke, Lijst Bosch, PVV, Fractie Koevoets, PvZ, PRO, 50plus, FvD, CU, GL, D66, CDA, SGP, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Biobased bouwen en isoleren

Lees verder

Motie Burgerberaad Kernenergie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer