Motie Burger­beraad Kern­energie


10 maart 2023

MOTIE Burgerberaad Kernenergie - VERWORPEN

Indieners:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.
Inez Flameling, Statenlid PvdA
Maaike Walraven, Statenlid GroenLinks

Provinciale Statenvergadering 10 maart 2023
Agendapunt 10 Moties niet behorende bij een agendapunt
============================================================================
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 10 maart 2023 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) verwacht dat de komende jaren in
  politiek en samenleving debat zal plaatsvinden over de inrichting van het
  energiesysteem van de toekomst en de mogelijke rol van kernenergie daarin;
 • De RLI in haar rapport “Splijtstof” aanbevelingen geeft hoe het kabinet het perspectief
  van burgers kan betrekken in de besluitvorming over kernenergie;
 • Het RLI het kabinet geadviseerd heeft een burgerforum in te stellen en Minister Jetten
  heeft aangegeven dit een goed idee te vinden;
 • Er nog geen plan ligt op welke manier of en wanneer dat burgerforum gehouden gaat
  worden;
 • Op 2 maart jongstleden een “Meetup” over kernenergie zou plaatsvinden in de ZB in
  Middelburg, maar dat deze is geannuleerd omdat één van de sprekers lid zou zijn van
  een politieke partij;
 • Ongeveer 400.000 Nederlanders lid zijn van een politieke partij, dat al die leden het
  recht hebben om ergens voor of tegen te zijn, en dat het niet ongebruikelijk is dat
  iemand die als spreker optreedt bij een bijeenkomst lid is van een politieke partij;
 • Kidscolleges waarvan de aankondigende tekst pleit vóór kernenergie in diezelfde ZB wel
  doorgang vinden https://dezb.op-shop.nl/3981/kids-colleges-2023/08-02-2023;
 • Er een beknopte internetconsultatie heeft plaatsgevonden vanuit Gemeente Borsele
  waarin de vraagstelling bij voorbaat gestuurd was richting een “ja” tegen nieuwe
  kerncentrales gezien er alleen gevraagd werd naar gewenste compensatie;
 • Er in februari een internetconsultatie is geweest vanuit het ministerie, waarvan weinig
  mensen op de hoogte waren en waarvan de vraagstelling eveneens als sturend werd
  ervaren: https://www.laka.org/nieuws/20...-sturende-vragen-bij-raadpleging-
  over-energietransitie-18551;
 • Het onderwerp passend is voor het houden van een burgerforum zoals omschreven in
  de op 3 februari 2023 door Provinciale Staten vastgestelde “Visie op Participatie”;

Overwegende dat:

 • De wenselijkheid of onwenselijkheid van de bouw van nieuwe kerncentrales in Zeeland
  met name de Zeeuwse bevolking aangaat;
 • De behoefte aan meer informatie zeer groot is;
 • Het Zeeuwse Provinciebestuur een leidende rol kan spelen in de organisatie van het
  gewenste burgerforum / burgerberaad;
 • Gezien de reikwijdte van de invloed van nieuwe kerncentrales in Zeeland, alle inwoners
  van Zeeland hierbij betrokken moeten worden;
 • Een burgerberaad hiervoor het meest aangewezen instrument is;
 • Vanuit het ministerie de toezegging is gedaan dat er een burgerberaad wordt
  georganiseerd, hetgeen er op wijst dat de overheid er wel positief tegenover staat, en er
  wel budget is maar dat er nog geen waarneembaar bewijs is dat er daadwerkelijke
  voorbereidingen worden getroffen om een burgerberaad te organiseren;

Verzoeken het college van GS:

 • Een Burgerberaad Kernenergie te laten organiseren door een onafhankelijke partij;
 • Daarbij inwoners uit heel Zeeland te betrekken;
 • Zorg te dragen voor objectieve, goed begrijpelijke en toegankelijke informatie
  voorafgaand aan het burgerberaad;
 • Daarbij de hulp in te roepen van de Rijksoverheid en het budget aan te vragen dat
  daarvoor gereserveerd is door de Rijksoverheid;
 • Hiermee zo spoedig mogelijk te starten.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, PvdA

Tegen

Fractie van Hoecke, Lijst Bosch, PVV, PvZ, PRO, 50plus, FvD, CU, SP, D66, CDA, SGP, VVD