Wildopvang


11 november 2022

GL, SP, Lijst Bosch, PvdA - Motie Wildopvang- VERWORPEN

Indieners: Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren; Gerwi Temmink, Statenlid GroenLinks.

Provinciale Statenvergadering 11 november 2022
Agendapunt 7.1 Begroting 2023 en Najaarsnota 2022
=========================================================================
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 11 november 2022 ter behandeling
van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • zorg voor zieke en gewonde wilde dieren onderdeel is van zorg voor de natuur en daarmee een kerntaak is van de provincie;
 • hulpbehoevende wilde dieren moeten worden geholpen op grond van de Wet Dieren;
 • het voor een deel gaat om bedreigde diersoorten, waarbij de provincie een verantwoordelijkheid heeft voor instandhouding;
 • mede door provinciaal beleid in de vorm van o.a. ruimtelijke ordening en infrastructurele projecten het leefgebied van wilde dieren bedreigd wordt waardoor wilde dieren in nood komen;
 • wildopvangcentra belangrijke maatschappelijke diensten voor Provincie Zeeland leveren door het bieden van hulp aan wilde dieren in nood, door het geven van natuureducatie en het bieden van een werk- of stageplek aan jongeren en mensen met een rugzakje;
 • in aanvulling op de opvangcentra, dierenambulances een belangrijke maatschappelijke taak vervullen door zieke en gewonde dieren zorgvuldig te vervoeren naar de dierenopvangcentra en zo mogelijk na herstel ook weer terug naar hun oorspronkelijke habitat;
 • geen structurele financiering geregeld is, terwijl ze wel plichten hebben en belangrijke maatschappelijke diensten leveren;
 • deze opvangcentra en dierenambulances voor steeds zwaardere opgaven komen te staan vanwege de uitbraak van zoönosen waaronder vogelgriep;
 • provincie Zeeland wildopvangcentrum De Mikke ondersteunt met een jaarlijkse subsidie, maar er intussen meerdere wildopvangcentra en dierenambulances zijn en de financiële ondersteuning niet structureel geregeld is;
 • deze opvangcentra en dierenambulances vechten om te overleven, terwijl het aantal opgevangen dieren in 2021 met 50% is gestegen t.o.v. 2020;
 • zowel de dierenopvang als de dierenambulances bijna volledig bemand worden door vrijwilligers;
 • de vrijwilligers van de dierenambulances bovenop het vervoer van gewonde dieren extra inzet plegen om dode dieren die bezweken zijn aan de vogelgriep op te ruimen, waardoor zij geconfronteerd worden met extra kosten voor opruimmiddelen, beschermende kleding en extra vervoerskilometers.

Overwegende dat:

 • de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) adviseert om samen met de sector en andere overheden in te zetten op de zorg voor continuïteit en afspraken over structurele financiering van wildopvangcentra;
 • de RDA adviseert om met de wildopvangcentra samen te werken aan de concrete invulling en vormgeving van de ondersteuningsstructuur, aangezien de sector goede ideeën hierover heeft (bijvoorbeeld instandhoudingsbijdrage, professionaliseringsbijdrage, kosten per dier, fonds);
 • de RDA daarbij een belangrijke rol ziet voor de provincie;
 • de opvang van wilde dieren gemeentegrenzen overschrijdt en de provincie juist gezien haar verbindende bovenregionale functie en haar verantwoordelijkheid m.b.t. natuur, een logische rol heeft om de gesprekken met o.a. gemeenten en de sector te organiseren.

Verzoeken het college van GS:

 • overleggen te organiseren met stichtingen die wild opvangen dan wel vervoeren samen met de Zeeuwse gemeenten, met het doel om een mogelijk model voor structurele financiering te verkennen, waarmee een provincie-dekkend netwerk van wildopvangcentra en dierenambulances gewaarborgd kan worden en daarbij ook te inventariseren hoeveel geld daarvoor nodig is;
 • dit af te ronden en hierover te rapporteren aan Provinciale Staten voor 15 maart 2023.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.


Status

Verworpen

Voor

GL, SP, Lijst Bosch, PvdA

Tegen

CDA, SGP, VVD, CU, PRO, PVV, D66, PvZ

Lees onze andere moties

Veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO)

Lees verder

Motie Biobased bouwen en isoleren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer