Vermin­dering stik­stof­uit­stoot


18 februari 2022

PvdD, GL, D66 - Vermindering Stikstofuitstoot - VERWORPEN

MOTIE Vermindering Stikstofuitstoot

Indieners:
Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren. Gerwi Temmink, Statenlid GroenLinks.
Ton Veraart, Statenlid D66.

Agendapunt 10 Moties niet behorende bij een agendapunt

========================================================================= Toelichting:

In een brief van 7 december 2021 wordt PS geïnformeerd door GS over de IPO Propositie Stikstof en Natuur. Deze brief staat (samen met de IPO Propositie) ter kennisneming in de Commissie Strategische Opgaven van 18 maart 2022.
Volgens de brief van GS werd deze IPO Propositie op 7 december door het IPO toegelicht “voor AV leden en andere Statenleden” maar deze hebben we blijkbaar gemist (stond niet in iBabs en was al voorbij toen we de brief kregen).

Net als het onderwerp GLB-NSP is de “Propositie Stikstof en Natuur” alleen besproken in GS en niet in PS. Het huidige pakket aan maatregelen is onvoldoende, zo schrijft het IPO in de “Propositie Stikstof en Natuur” (pagina 1 onder “Aanleiding”).

In de “Evaluatie van de provinciale Beleidsregels intern en extern salderen” schrijft het IPO bovendien dat met de huidige maatregelen (extern salderen met inzet van latente ruimte) toename van depositie niet is uitgesloten (pagina 2 punt 12).
Provincies hebben een schone taak in gebiedsgerichte aanpak, maar hebben beperkte mogelijkheden om de stikstofuitstoot bij te sturen. Middels deze motie vragen wij PS om GS te helpen de stikstofuitstoot in Zeeland terug te dringen.

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 11 februari 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • De gezamenlijke provincies zich middels de ‘Propositie Stikstof en Natuur’ willen committeren aan het behalen van de doelen voor stikstofreductie en natuurherstel;
  • Zij dit willen koppelen aan andere opgaven zoals klimaat en waterkwaliteit;

Overwegende dat:

  • Vermindering van het aantal dieren in de veehouderij een logische en onontkoombare maatregel is om doelen ten aanzien van stikstof, natuur, water, klimaat en duurzame landbouw te bereiken;
  • Vermindering van dieraantallen niet uitsluitend op rijksniveau geregeld moet worden, maar hiervoor ook maatregelen op provinciaal niveau nodig zijn;
  • Het van cruciaal belang is dat de provincies geschikte instrumenten krijgen zodat vermindering van het aantal gehouden dieren in de veehouderij onderdeel uit kan maken van de gebiedsplannen;

Verzoeken het College:

  • Vermindering van dieraantallen in de veehouderij nadrukkelijk in te brengen bij overleg met het ministerie en IPO, met als doel een duurzaam handelingsperspectief voor provincies op te stellen;

En gaan over tot de orde van de dag.

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren. Gerwi Temmink, Statenlid Groenlinks.
Ton Veraart, Statenlid D66.

De stukken van Statenvergadering van 11 februari 2022


Status

Ingediend

Voor

PvdD, GL, SP, D66

Tegen

Fractie Koevoets, PVV Bosch, PvZ, PRO, FvD, 50plus, PVV van DIjk, CU, CDA, SGP, VVD, PvdA

Lees onze andere moties

Diervriendelijke maatregelen bij windparken

Lees verder

Sanctiebeleid havens voor Russische Schepen (tweede herziening)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer