Dier­vrien­de­lijke maat­re­gelen bij wind­parken


18 februari 2022

Motie 6 herzien - PvdD, D66 - Diervriendelijke maatregelen bij windparken - VERWORPEn

MOTIE Diervriendelijke maatregelen bij windparken

Indieners:
Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren Ton Veraart, Statenlid D66

Agendapunt 10 Moties niet behorende bij een agendapunt

========================================================================= Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 11 februari 2022 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

Windturbines fatale gevolgen kunnen hebben voor vogels en vleermuizen wegens

aanvaringen met turbinebladen;

 • Het aantal slachtoffers significant teruggedrongen kan worden door het nemen van

  mitigerende maatregelen;

 • Uit ervaring bij Windpark Krammer is gebleken dat de in dat park genomen maatregelen

  het gewenste effect sorteren;

 • Dergelijke maatregelen bijdragen aan het draagvlak voor de ontwikkeling van duurzame

  energie uit wind;

Overwegende dat:

 • Het voor commercie╠łle initiatiefnemers niet vanzelfsprekend is dat extra investeringen worden gedaan ter bescherming van de natuur;

 • Uit ervaring van de burgercoo╠łperaties is gebleken dat met het investeren in mitigerende maatregelen ten behoeve van natuur nog steeds een uitstekend rendement wordt gehaald en bovendien het draagvlak wordt vergroot;

 • Mitigerende maatregelen ten behoeve van natuur een bijdrage leveren aan de natuurdoelen van de provincie;

Verzoeken het College:

 • Bij de verlening van een vergunning of ontheffing ten behoeve van de ontwikkeling van windparken, in het kader van een goede inpassing in de omgeving op te leggen dat alle mogelijke en relevante mitigerende maatregelen worden genomen om slachtoffers te voorkomen;

 • Daarbij tevens op te leggen dat monitoring van de effectiviteit van de mitigerende maatregelen wordt uitgevoerd;

 • De resultaten van die monitoring te betrekken bij ontwikkeling van nieuwe windparken;

 • De inzet en de resultaten van de toegepaste mitigerende maatregelen regelmatig te

  evalueren en hiervan verslag te doen in Provinciale Staten;

 • hiervoor een regeling uit te werken in de omgevingsverordening. En gaan over tot de orde van de dag:

  Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren. Ton Veraart, Statenlid D66.


Status

Ingediend

Voor

Fractie Koevoets, PvdD, FvD, PVV van DIjk, SP, D66, PvdA

Tegen

PVV Bosch, PvZ, PRO, 50plus, CU, GL, CDA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Carnivoor geef het door!

Lees verder

Vermindering stikstofuitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer