Porte­feuil­le­houder Dieren­welzijn


10 juni 2021

Middelburg, 10 juni 2021

Portefeuille Dierenwelzijn

Indieners:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

Ger van Unen, Statenlid SP.

Agendapunt 8.1 Jaarstukken 2020 en Voorjaarsnota 2021

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 10 en 11 juni 2021 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • In de huidige portefeuilleverdeling van Gedeputeerde Staten van Zeeland het
  onderwerp “Dierenwelzijn” niet wordt genoemd;
 • Er derhalve geen duidelijkheid is aan welk lid van Gedeputeerde Staten brieven,
  vragen of voorstellen aangaande Dierenwelzijn gericht dienen te worden;
 • In de jaarstukken geen melding wordt gemaakt van het onderwerp dierenwelzijn;
 • De Provincie verantwoordelijkheden heeft op het gebied van Dierenwelzijn, te
  weten: bescherming van natuur (niet alleen flora, ook fauna) en bescherming van
  ons milieu (het voorkomen van nieuwvestiging of uitbreiding van dierhouderijen);

 • Overwegende dat:

 • Het algemeen bewustzijn dat meer aandacht nodig is voor het welzijn van dieren
  is ons economisch systeem groeiende is bij zowel burger als politiek;
 • Het algemeen bewustzijn dat natuur belangrijk is voor ieders gezondheid en
  welzijn en dat wilde dieren daar een nuttige rol in vervullen groeit;
 • Industrialisering en schaalvergroting van de dierhouderij in de afgelopen decennia
  er toe heeft geleid dat dieren steeds verder zijn aangepast aan het systeem en dit
  in toenemende mate ten koste gaat van hun gezondheid en welzijn;
 • Het systeem en de schaalgrootte van dierhouderijen het risico op de uitbraak van
  zoönosen (onder andere Covid en Vogelgriep) vergroten;
 • In de Tweede en Eerste Kamer amendementen zijn aangenomen die er op wijzen
  dat de wet Dieren actualisering behoeft ter verbetering van dierenwelzijn;

Zijn van mening dat:

 • Een Portefeuille Dierenwelzijn een belangrijke toegevoegde waarde heeft om
  voldoende aandacht te geven aan onderwerpen die met zowel wilde dieren als
  gehouden dieren te maken hebben;

  Verzoeken het college van GS:
 • Een portefeuille “Dierenwelzijn” toe te voegen aan de huidige portefeuilles van
  Gedeputeerde Staten;
 • Een gedeputeerde te benoemen als verantwoordelijk portefeuillehouder.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens

Statenlid Partij voor de Dieren

Ger van Unen

Statenlid SP


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV Bosch, 50plus

Tegen

Fractie Koevoets, PvZ, PRO, FvD, PVV van DIjk, CU, GL, SP, D66, CDA, SGP, VVD, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Grass2Grit en duurzame gladheidsbestrijding

Lees verder

Watertappunten (bij Hubs)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer