Gras­s2Grit en duurzame glad­heids­be­strijding


5 februari 2021

De Zeeuwse fractie van de Partij voor de Dieren heeft een motie ingediend om duurzame gladheidsbestrijding te bevorderen. Groen Links, Partij van de Arbeid en D66 hebben mede ingediend.

Het bestand vind je hier.

MOTIE

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 5 februari 2021 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • In Zeeland gemiddeld 10.000 ton strooizout per winter wordt gebruikt;
 • Daarbij 2.900 kilometer aan wegen wordt bestrooid;
 • Ook in de zomer bij aanhoudende hitte met zout wordt gestrooid op nieuw geasfalteerde wegen om te voorkomen dat de lijmlaag van bitumen loslaat (bron: Omroep Zeeland https://ozld.nl/vSju);
 • Strooizout schadelijke gevolgen heeft voor bomen, planten en dieren;
 • Bermmaaisel grotendeels niet hergebruikt wordt maar als afval wordt afgevoerd;

Overwegende dat:

 • In de provincie Noord-Holland proeven zijn gedaan met het proefproject Grass2Grit met goede resultaten;
 • In provincie Zeeland Circulaire Economie hoog op de agenda staat;
 • De schade die traditionele gladheidsbestrijding met zich meebrengt kan worden voorkomen;
 • Het hergebruik van (berm)maaisel een positief effect heeft op de koolstofvastlegging en het vermijden van de uitstoot van broeikasgassen;
 • Bermmaaisel op meerdere manieren benut kan worden waarvan duurzame gladheidsbestrijding er één is;
 • De Grass2Grit methode aansluit bij het kwaliteitsmerk KleurKeur voor duurzaam bermheheer, waarover op 15 november 2019 een toezegging is gedaan door GS dat deze optie wordt meegenomen in de aanbesteding van het maaibeleid;

Zijn van mening:

 • dat voor Provincie Zeeland een rol is weggelegd om in het kader van Circulaire Economie het voortouw dient te nemen om te onderzoeken of toepassing van het Grass2Grit principe ook in Zeeland mogelijk gemaakt kan worden;
 • dat voor Provincie Zeeland een rol is weggelegd om hierin de gemeenten, Rijkswaterstaat en Waterschap Scheldestromen te betrekken om te komen tot gezamenlijk beleid;

Verzoeken het college van GS:

 • Te verkennen of en hoe het Grass2Grit principe in de Provincie Zeeland kan worden toegepast om te komen tot hergebruik van maaisel voor duurzame toepassingen waaronder duurzame gladheidsbestrijding.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens - Gerwi Temmink - Eddy Heerschop - Ton Veraart

Partij voor de Dieren - Groen Links - Partij van de Arbeid - D66


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, FvD, 50plus, PVV van DIjk, CU, GL, SP, D66, CDA, SGP, PvdA

Tegen

PVV Bosch, PvZ, PRO, VVD

Lees onze andere moties

Geen jacht in de nacht

Lees verder

Portefeuillehouder Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer