Hazen en konijnen


13 november 2020

Middelburg, 13 november 2020

MOTIE

Hazen en Konijnen

Indiener: Trees Janssens (Partij voor de Dieren)

Agendapunt : 7.1 Statenvoorstellen Begroting 2021 en Najaarsnota 2020
Onderwerp : Hazen en Konijnen

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 13 november 2020 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • het konijn en de haas als gevoelige soorten op de geactualiseerde Rode Lijst Zoogdieren (Staatscourant 3 november 2020, 56788) zijn opgenomen;
 • van deze soorten de populatiegrootte met 60% is afgenomen sinds 1950;

Overwegende dat:

 • opname op de Rode Lijst nog geen wettelijke bescherming biedt;
 • vanuit de landelijke wetgeving de seizoensjacht op deze soorten (wildlijst) nog steeds open staat;
 • de voortgaande seizoensjacht negatief van invloed is op de overlevingsmogelijkheden van deze soorten;
 • de Minister met de opname op de Rode Lijst erkent dat er risico‚Äôs zijn voor het overleven van haas en konijn, zonder daarbij echter de wildlijst aan te passen;
 • de provincie zelf alleen de mogelijkheid heeft om afschot te beperken door het stoppen van het verlenen (en intrekken van lopende) ontheffingen op de Wet natuurbescherming voor het doden van deze dieren in het kader van populatiebeheer of schadebestrijding;
 • de provincie niet de wettelijke mogelijkheden heeft om de seizoensjacht te verbieden of beperken, anders dan op grond van weersomstandigheden;

Zijn van mening:

 • dat datgene gedaan moet worden wat mogelijk is om te voorkomen dat deze soorten nog verder in de gevarenzone komen;
 • dat het gewenst is om zo snel mogelijk het jachtseizoen ten aanzien van haas en konijn te staken;
 • dat het gewenst is dat konijn en haas als soorten van de landelijke wildlijst worden afgevoerd;

Verzoeken het college van GS:

 • dit standpunt aan de Minister van LNV over te brengen.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

nb: motie is mede ingediend door D66


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, PvdA, GL, SP, PVV Bosch, PVV van DIjk

Tegen

SGP, VVD, FvD, PvZ, CU, 50plus, PRO, CDA