Duurzame Zanddijk


8 november 2020

Agendapunt : 8.1 Statenvoorstel Startnotitie N673 Zanddijk/Molendijk Yerseke

Onderwerp : Duurzame oplossingen verdere uitwerking tracé Roze/Zwart

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 6 november 2020 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

  • Het Statenvoorstel beoogt het huidige tracé (Roze-Zwart) vast te stellen als het naderuit te werken tracé voor het project N673;
  • Tijdens deze nadere uitwerking zal blijken wat de mogelijkheden zijn en welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden;
  • De nog te maken keuzes gespiegeld kunnen worden aan de algemene uitgangspunten van het provinciaal beleid zoals duurzaamheid, toekomstbestendigheid en slimme mobiliteit;

Overwegende dat:

  • Het project voor lange tijd invloed heeft op bereikbaarheid en veiligheid maar daarnaast ook op milieuaspecten zoals stikstofuitstoot en geluidshinder;
  • De toegestane maximum snelheid op te hogen naar 80 km/uur niet bijdraagt aan de veiligheid noch aan de luchtkwaliteit;
  • Het opnieuw inrichten van de weg kansen biedt om een slag te maken van oude mobiliteit naar Slimme Mobiliteit;

Verzoekt GS:

  • In de nadere uitwerking van het tracé uit te gaan van niet méér asfalt toevoegen aan het wegennet dan nodig is om de weg veilig te maken;
  • De nadere uitwerking van het tracé te richten op oplossingen met zo weinig mogelijk klimaatschade en zo weinig mogelijk uitstoot van broeikasgassen;
  • Te onderzoeken wat de consequenties zijn van het stellen van de maximaal toegestane snelheid op 60, 70 of 80 km per uur;
  • Zo veel mogelijk in te steken op slimme mobiliteitsoplossingen die ertoe bijdragen dat in de toekomst niet méér maar minder verkeer gebruik maakt van het traject.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens

Statenlid PvdD


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GL, SP, CDA, SGP, PvdA

Tegen

PVV Bosch, FvD, 50plus, CU, VVD, PRO

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Aanpassing POP3 voorwaarden voor subsidie

Lees verder

Hazen en konijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer