Geen jacht in de nacht


Geen jacht in de nacht op vossen op Schouwen-Duiveland en de Yerseke Moer

18 december 2020

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 18 december 2020 ter behandeling van

bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

• Ontheffing is aangevraagd ter bestrijding van vossen met geweer, voorzien van

  kunstmatig lichtbron en vizier met beeldomzetter of elektronische

  beeldversterker tussen zonsondergang en zonsopkomst ter bescherming van de

  fauna in de gebieden Schouwen-Duiveland en Yerseke Moer en een zone van 3

  kilometer rondom deze gebieden.

  • In het Faunabeheerplan Vos wordt aangegeven dat de stand van weidevogels en

  kustbroedvogels door diverse oorzaken achteruitgaat. Het gaat niet alleen om

  predatie door vossen. Terecht wordt opgemerkt dat geïntensiveerde landbouw,

  landschappelijke inrichting en andere predatoren hier ook een rol in spelen.

  Overwegende dat:

  • De betreffende aanvraag zichzelf tegenspreekt: alsof de jacht moet plaatsvinden

  “ter bescherming van de fauna’’. Wil men de fauna beschermen dan is het beter

  deze met rust te laten, zeker niet te bejagen en al helemaal niet ’s nachts.

  • Met het extra bejagen van vossen de oorzaken van de stand van weidevogels en

  kustbroedvogels niet wordt gered als de andere oorzaken niet worden aangepakt.

  • Uit de aanvraag blijkt dat vossen in deze gebieden niet of nauwelijks aanwezig zijn

  maar het vooral om de wens gaat ervoor te zorgen dat vossen zich niet in deze

  gebieden gaan vestigen. Dit is echter geen grond op basis waarvan een ontheffing

  voor ingrijpende (verboden) middelen kan worden verleend.

  • Eerst gebruik gemaakt dient te worden van de andere bevredigende oplossingen

  alvorens er gebruik gemaakt kan worden van aanvullende maatregelen en

  methoden waarvoor ontheffing aangevraagd moet worden. Om de weidevogels

  en kustbroeders een meer optimaal gebied te geven dient de terreininrichting te

  veranderen en kunnen er vossenwerende maatregelen worden getroffen.

  Verzoeken het college van GS:

  • Geen ontheffing te verlenen voor jacht in de nacht vossen op Schouwen-

  Duiveland en de Yerseke Moer.

  En gaat over tot de orde van de dag:

  Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.


  Status

  Verworpen

  Voor

  PvdD, PVV van DIjk, GL, SP, D66

  Tegen

  Fractie Koevoets, PvZ, PRO, FvD, 50plus, CU, CDA, SGP, VVD

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Hazen en konijnen

  Lees verder

  Grass2Grit en duurzame gladheidsbestrijding

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer