Carnivoor geef het door!


14 november 2021

MOTIE Carnivoor geef het door

Indieners:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

Agendapunt 9 Moties niet behorende bij een agendapunt.

=========================================================================

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021 ter behandeling

van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Provincie Zeeland naar eigen verklaring de maatschappelijke gevolgen meeweegt
  in haar bedrijfsvoering en inkoop van projecten en services;
 • Provincie Zeeland samen met andere overheden op 8 december 2016 het
  Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) heeft ondertekend;
 • Dit manifest handvatten biedt om duurzame ambities te realiseren waarin oog is
  voor vernieuwing, de lokale economie en het verminderen van CO2-emissies;
 • Op 6 april 2021 door het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland een Plan
  Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2024 is vastgesteld;
 • Dit plan gebaseerd is op de Sustainable Development Goals, oftewel de SDG’s, de
  duurzame ontwikkelingsdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld als
  nieuwe wereldwijde ontwikkelagenda voor 2030;
 • De voedsel- of eiwittransitie (verschuiving in het voedselpatroon van dierlijke naar
  plantaardige eiwitten) expliciet onderdeel uitmaakt van het beleid van GS;
 • Bij de inkoop van catering ondanks alle bovenstaande verklaringen met name
  dierlijke producten dan wel samengestelde producten die dierlijke elementen
  bevatten op het menu staan en plantaardige producten alleen bij uitzondering te
  bestellen zijn op uitdrukkelijk, individueel en tijdig verzoek;
 • De consumptie van dierlijke producten een aanslag is op het milieu en op de
  volksgezondheid en gepaard gaat met onnodige voedsel- en waterverspilling;
 • We stappen moeten zetten naar de toekomst om verdere versnelling van de
  opwarming van de aarde te voorkomen;
 • Zeeland streeft naar volhoudbare landbouw en zich actief inzet voor gezonde
  streekproducten zoals Zeeuwse groenten (waaronder diverse eiwitrijke soorten
  zoals bonen), granen, noten, zaden en fruit;
 • Het cateringbedrijf binnen het lopende contract prima in staat is zonder extra
  kosten plantaardige menu’s, buffetten, lunches, diners en snacks te verzorgen.

  Overwegende dat:

 • Volksgezondheid, dieren, natuur en milieu gediend zijn met de consumptie van
  meer plantaardig en minder dierlijk voedsel;
 • Plantaardige catering naadloos past in het door GS vastgestelde inkoopbeleid van
  Provincie Zeeland inhoudende Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
 • Dit bereikt kan worden met een eenvoudige aanpassing van wijze van bestellen
  van catering zoals te zien in de toelichting “Carnivoor geeft het door”:
  Animatie: 'Carnivoor? geef het door'
 • In de praktijk is gebleken dat het omdraaien van het perspectief (standaard
  plantaardig, dierlijke producten op verzoek) de overgrote meerderheid bereid is
  om inderdaad duurzamer en gezonder te eten;
 • Er een wereld te winnen is met het veranderen van ons voedselpatroon.

  Zijn van mening dat:
 • Politieke ambtsdragers en volksvertegenwoordigers van Provincie Zeeland een
  voorbeeldrol dienen te vervullen;
 • Provincie Zeeland door middel van inkoop van duurzame en gezonde catering een
  belangrijke bijdrage kan leveren aan de gezondheid van medewerkers,
  volksvertegenwoordigers en gasten;
 • Provincie Zeeland een rol heeft aan het bijdragen aan volhoudbare landbouw, een
  beter milieu, dierenwelzijn en terugdringing van klimaatverandering door het
  goede voorbeeld te geven.

  Verzoeken het college van GS:
 • Aan het cateringbedrijf opdracht te geven het aanbod van plantaardige opties in
  het bedrijfsrestaurant significant uit te breiden;
 • Bij inkoop van catering voor evenementen, lunches en diners welke georganiseerd
  of mede georganiseerd worden door Provincie Zeeland dan wel Provinciale
  Staten, standaard wordt uitgegaan van plantaardig voedsel waarbij de
  mogelijkheid wordt geboden daarvan af te wijken door als dieetwens aan te
  geven vlees en/of vis.

En gaat over tot de orde van de dag:

Trees Janssens

Statenlid Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PvdA

Tegen

Fractie Koevoets, PvZ, PRO, FvD, 50plus, CU, GL, CDA, SGP, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Geitenstop

Lees verder

Diervriendelijke maatregelen bij windparken

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer