Geitenstop


14 november 2021

MOTIE Geitenstop

Indieners:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren;

Maaike Walraven-Janssen, Statenlid Groen Links.

Agendapunt 7.2 Statenvoorstel Zeeuwse Omgevingsvisie

=========================================================================

Toelichting:

Wat is de Geitenstop?

Het aantal gehouden geiten in Nederland is de afgelopen 10 jaar verdubbeld en in

Zeeland zelfs met 800% toegenomen. In de omgeving van geitenboerderijen lopen

mensen meer risico een longontsteking op te lopen. Hoeveel meer wordt nader

onderzocht maar tot dusver is al bekend dat binnen een straal van 2 km toenames tot

60% worden geconstateerd. Het verband tussen geitenhouderij en het risico op Qkoorts is bekend, de resultaten van het nader onderzoek naar het causale verband

tussen geitenhouderij en longontsteking worden in 2024 verwacht. Hangende een

onderzoek werd in 2018 een geitenstop ingevoerd in 8 Nederlandse provincies. Het

RIVM spreekt over een mogelijke nieuwe zoönose.

Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 12 november 2021 ter behandeling

van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

 • Het aantal geiten in Zeeland in de afgelopen 10 jaar met 800% is toegenomen;
 • Het aantal geiten naar verwachting zeer sterk kan oplopen indien de Provincie
  toestaat dat intensieve veehouderij bedrijven, zoals bijvoorbeeld voormalige
  nertsenfarms of varkenshouderijen overschakelen op geiten;
 • Er geen provinciaal beleid is ten aanzien van het intensief en grootschalig houden
  van geiten;
 • Zonder dit beleid het voor een gemeente onmogelijk is om een aanvraag voor het
  grootschalig houden van geiten tegen te houden op plekken waar reeds een
  bestemming intensieve veehouderij is gesitueerd;
 • De geitenhouderij, in tegenstelling tot andere sectoren van dierhouderij, niet
  begrensd wordt door een stelsel van productierechten;
 • De Geitenstop in 8 andere provincies, waaronder Noord-Brabant, tot gevolg kan
  hebben dat er een waterbedeffect ontstaat waardoor extra veel geitenhouderijen
  zich in Zeeland vestigen dan wel hun bedrijf uitbreiden naar locaties in Zeeland;
 • Uit onderzoek door het RIVM naar de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van
  veehouderijbedrijven bleek dat er relatief veel longontstekingen voorkomen bij
  omwonenden van geitenhouderijen;
 • Terwijl het RIVM spreekt van een mogelijke nieuwe zoönose uit de
  geitenhouderij, waardoor 1,7 miljoen mensen een sterk verhoogd risico lopen op
  longontsteking, de sector explosief is doorgegroeid;
 • De geitenhouderij een bedreiging vormt voor de volksgezondheid in verband met
  Q-Koorts en longontsteking;
 • De geitenhouderij een aanslag is op het milieu en een toename van uitstoot van
  CO2 en ammoniak (stikstof) tot gevolg heeft;
 • We stappen moeten zetten naar de toekomst om verdere versnelling van de
  opwarming van de aarde te voorkomen;
 • In antwoord op schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren (Commissie SO 8
  april) is gesteld dat de miljoenen die worden of reeds zijn geboden aan
  nertsenfokkers als stoppersregeling, voorwaarden bevatten voor sluiting van het
  bedrijf “om te borgen dat niet opnieuw een veehouderij op de locatie van de
  gesloten vestiging kan worden gevestigd en om te borgen dat de veehouder niet
  elders een veehouderij vestigt”.

  Overwegende dat:
 • Gezondheids-, milieu- en stikstofproblemen te verwachten zijn door de toename
  van het aantal geiten in Zeeland;
 • Een nieuwe uitbraak van Q-koorts zoals in 2008-2009 moet worden voorkomen;
 • De toename van het aantal gehouden geiten in Zeeland gestopt kan worden door
  de invoering van een Geitenstop door Provincie Zeeland;
 • Vergunninghouders van intensieve dierhouderijen zoals voormalige nertsen- en
  varkensfokkerijen in het huidige systeem hun vergunning kunnen inzetten voor
  het starten van intensieve geitenhouderij.

  Zijn van mening dat:
 • De volksgezondheid van inwoners van Zeeland beschermd dient te worden door
  het terugdringen van de blootstelling aan mogelijke uitbraken van ziekten die
  kunnen worden overgedragen van dieren op mensen;
 • Het voorzorgsprincipe ter bescherming van de volksgezondheid van toepassing is
  en een geitenstop ingesteld dient te worden.

  Verzoeken het college van GS:
 • Een geitenstop in te voeren voor de Provincie Zeeland.

En gaan over tot de orde van de dag:

Trees Janssens, Statenlid Partij voor de Dieren.

Maaike Walraven-Janssen, Statenlid Groen Links.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, PvdA

Tegen

Fractie Koevoets, PvZ, PRO, FvD, 50plus, CU, D66, CDA, SGP, VVD